روش اندازه گیری کاغذدیواری

روش اندازه گیری کاغذدیواری

 

 روش اندازه گیری و محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ها به شکل رول در اندازه های مشخص تولید می شوند که عبارتند از:

۱٫عرض ۵۳ سانتیمتر در ۱۰ متر طول

۲٫عرض ۷۰ سانتیمتر در ۱۰ متر طول

۳٫عرض ۱۰۶ سانتیمتر در ۱۵ متر طول

پیش از این که اقدام به خرید کاغذ دیواری نمایید ابتدا کروکی فضای خود را بر روی کاغذ رسم و با توجه به آن شروع به اندازه گیری نمایید.

روش اندازه گیری :

ابتدا ارتفاع دیوار را اندازه بزنید و سپس عرض دیوار، اگر ارتفاع کل فضای شما یکسان است دیگر نیاز به اندازه گیری ارتفاع سایر دیوار ها نمی باشد ،فقط عرض هر دیوار را جداگانه اندازه گیری نمایید و در صورت متغییر بودن ارتفاع هر کدام را جداگانه اندازه گیری و بر روی کروکی خود یادداشت نمایید.

نکته : دیوارهایی را که پنجره و یا درب در آن می باشد فقط فضا هایی را که دیوار کامل است اندازه بگیرید.

روش محاسبه :

شما برای محاسبه باید از عرض کاغذدیواری خود اطلاع داشته باشید تا بتوانید از فرمول زیر تعداد رول مورد نیاز خود را محاسبه نمایید .

کاغذ دیواری عرض ۵۳ سانتیمتر:

زمانی که ارتفاع کمتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۲۱۲=تعداد رول}

زمانی که ارتفاع بیشتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۱۵۳=تعداد رول}

کاغذ دیواری عرض ۷۰ سانتیمتر:

زمانی که ارتفاع کمتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۲۸۰=تعداد رول}

زمانی که ارتفاع بیشتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۲۱۰=تعداد رول}

کاغذ دیواری عرض ۱۰۶ سانتیمتر:

زمانی که ارتفاع کمتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۶۳۶=تعداد رول}

زمانی که ارتفاع بیشتر از ۲۴۵ سانتیمتر باشد{عرض دیوار به سانتیمتر تقسیم بر ۵۳۰=تعداد رول}

نکته : درصورتیکه عدد شما اعشاری به دست آمد ، عدد را به بالا رند نمایید.​

😃+

ارسال پاسخ

Real Time Web Analytics